Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 7.11.2010. Säännöt ovat voimassa välittömästi 16.11.2011 alkaen ja vanhat (käytöstä poistuneet) säännöt löytyvät näiden jälkeen.1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan SETA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen ensisijainen toimintaympäristö on Pirkanmaan alue.

2. Yhdistys on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteutumista. Tavoitteena on myös edistää perheiden monimuotoisuuden yhdenvertaisuutta.

Yhdistys pyrkii

  • edistämään seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden tieteellistä tutkimusta, kokoamaan ja jakamaan tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta,
  • ehkäisemään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolisuuden ilmentymiseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja epäsuoraa ja suoraa syrjintää,
  • puolustamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa päämääränään se, että homo- ja bi-seksuaaliset ihmiset, sekä transvestiitit ja transsukupuoliset ihmiset, samoin kuin muutkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, voivat elää avoimesti
    • tämä tarkoittaa mm. tasavertaisuutta lainsäädännön suhteen
  • tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen identiteettiä ja oman kulttuurin muodostamista, sekä lisätä tietoisuutta vähemmistökulttuurin erityispiirteistä,
  • ehkäisemään alueellisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten syrjäytymistä.

Tämä tarkoittaa mm.

  • sateenkaariperheiden aseman vakiinnuttamista sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, yms. vastaavissa palveluissa,
  • työelämän ongelmatilanteiden konsultointia ja työelämässä tapahtuvan suoran tai epäsuoran syrjinnän ehkäisyä,
  • sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien, ja yleisesti muidenkin viranomaisten, tietotason ja asenneilmapiirin parantamista.

Yhdistys voi auttaa jäsenistöään voittoa tavoittelematta tarjoamalla sosiaali-, vertaistuki-, asiantuntija-, virkistys- ja kulttuuripalveluja. Yhdistys toimii alueellisena poliittisena vaikuttajana.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukea tutkimustyötä, tuottaa sosiaalipalveluja, edistää jäsentensä omaehtoista ryhmätoimintaa, järjestää julkisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä viranomaisiin ja pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä. Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi panna toimeen keräyksiä, arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdistys voi harjoittaa asianomaisin luvin. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen hallituksella on YhdL 12§:n mukainen oikeus evätä jäsenyys. Jäsen ilmoittaa tahdostaan liittyä jäseneksi maksamalla kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun yhdistyksen tilille tai kassaan ja ilmoittamalla omat tietonsa maksun yhteydessä tai erikseen yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle. Mikäli jäsenyys evätään jäsenmaksun jo saavuttua yhdistykselle, on jäsenmaksu palautettava viipymättä. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä jäsenmaksu. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy kannattajajäseneksi. Kannatusjäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä kannatusjäsenmaksu. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen jäsenkokouksessa valita hallituksen esityksestä henkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua ja jäsenyys on voimassa toistaiseksi, ellei jäsentä eroteta tai hän itse eroa jäsenyydestä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Oikeus jäsenrekisteritietoihin on yhdistyksen hallituksella ja hallituksen kokouksen valtuuttamalla henkilöllä.

5. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksesta hallituksen on lähetettävä kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja äänivalta varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun 14 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta ja kunniajäsenillä. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Kokouksissa voidaan käyttää äänivaltaa myös valtakirjalla. Yksi henkilö voi käyttää oman äänensä lisäksi enintään kahta valtakirjaa kokouksessa. Kokouksen päätöksellä voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää myös muille kokouksessa oleville henkilöille. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Kevätkokoukselle esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 3 hallituksen jäsentä, ja puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja 3 hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi. Syyskokous valitsee myös talousvaliokunnan, kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle.

7. Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, sekä ottaa tarpeen mukaan taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ja mahdolliset päätösehdotukset. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Kokouksen puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Kokouksessa puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

8. Yhdistyksen huolellista taloudenhoitoa varten valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan talousvaliokunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta yhdistyksen talouden ja kiinteän omaisuuden pitkäjänteisessä hoidossa. Talousvaliokunta koostuu kahdesta tai kolmesta henkilöstä ja se valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan. Talousvaliokunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen jäsenkokouksissa ja hallituksen kokouksissa.

9. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja tilikirjat on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, joiden on annettava lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Taloudenhoitoa koskevissa asioissa taloudenhoitajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

11. Päätös kiinteistön tai huoneisto-osakkeiden luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta, myymisestä tai panttaamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen omistamia kiinteistöjä tai muuta huomattavaa omaisuutta ei voida pantata yritystoiminnan perustamista tai rahoittamista varten.

12. Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja tehtävistä, sekä muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Ohjesäännöt ovat voimassa toistaiseksi, ellei yhdistyksen kokouksessa sovita erikseen määräajasta. Päätöksen ohjesääntöjen hyväksymisestä ja voimaantulosta tekee yhdistyksen kokous. Ohjesääntöihin ei saa ottaa näiden sääntöjen tai Suomen lakien tai asetusten kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä.

13. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

14. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat seksuaalista tasavertaisuutta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta