Yhdistyksen sääntö- ja nimen muutosehdotus kevätkokoukselle

Yhdistyksen kevätkokouksen 30.3. asialistalla on yhdistyksen sääntömuutosehdotus, johon sisältyy ehdotus yhdistyksen nimenmuutoksesta. Yhdistyksen syyskokous 12.12. hyväksyi sääntömuutosesityksen. Se tarvitsee vielä toisen kokouksen hyväksynnän, tullakseen voimaan.

Vanhoihin, yhä voimassa oleviin yhdistyksen sääntöihin voi tutustua täältä.

Yhdistyksen sääntöehdotus ennakkotarkastettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) syyskokousta varten.

Tavoitteena on uudistaa säännöt vastaamaan yhdistyksen nykytilannetta ja toimintamuotoja sekä samalla selkeyttää sääntöjä. Haluamme tehdä mm. näkyväksi, että yhdistys voi erillisrahoituksen salliessa tarjota valtakunnallista tukitoimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. 

Uusi nimi: Pirkanmaan Seta – Sinuiksi ry 

Toivomme, että yhdistyksen nimi kuvastaa paremmin yhdistyksessä tehtyä työtä. Yhdistyksen perustehtävänä on hallinnoida Sinuiksi-palvelua, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2014. Sille on vakiintunut hyvä maine ja se tavoittaa laajasti eri-ikäiset seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä pohtivat ympäri Suomen.
Sinuiksi-nimi kertoo toiminnan tavoitteesta: sinuiksi tulemisesta itsensä kanssa.
Sinuiksi ry haluaa olla tukemassa haavoittuvammassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia tarjoamalla ammatillista tai vertaisten antamaa tukea, tilanteessa, jos oma identiteetti on vasta hahmottumassa ja henkilö haluaa turvallisesti, yksityisyytensä vaaratumatta, olla luontevasti osa yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen vanha ”Pirkanmaan SETA” -nimi liitetään mielikuvissa etenkin pride- mielenosoituksiin. Yhdistys haluaa jatkossakin olla yhteiskunnallinen ihmisoikeusvaikuttaja, -keskustelija, pride-tapahtumien järjestäjä sekä sensitiivisen ilmanpiirin vaalija erityisesti tuomalla haavoittuvien äänen vaikuttamistyöhön, mutta ennen muuta se haluaa nimellään kuvastaa jäsenilleen, ryhmäläisilleen ja asiakkailleen strategiansa mukaisesti, että yhdistys on turvasatama, jossa saa oma itsensä rauhassa ilman painetta ulostulosta tai vähemmistöstressistä.  

Yhdistys on jatkossakin Seta-järjestön jäsen. Siksi säännöissä virallisena nimenä olisi Pirkanmaan Seta – Sinuiksi ry. Käyttönimeksi vakiinnutettaisiin vähitellen Sinuiksi ry. Yhtenäinen nimikäytäntö yhdistyksen ja sen tarjoaman valtakunnallisen palvelun osalta selkeyttää viestintää ja mielikuvaa toiminnasta. Se myös luo itsenäisen yhdistysimagon samoin kuin Sateenkaariperheet ry:llä, Dream Wear Clubilla tai Sateenkaariyhdistys Malkuksella.  

Muut sääntömuutokset 

Säännöissä on tehty myös seuraavia perusparannuksia: 

  • Kieliasua on päivitetty 
  • Säännöt huomioivat uuden Vagabondi-tukisäätiön olemassaolon, jonka perustamisesta myös syyskokous päättää: Lue säätiön omat säännöt ja esittely tästä 
  • Pandemioiden kaltaisten poikkeustilanteiden vaikutus on pyritty huomioimaan jäsenkokouksia koollekutsuttaessa. Säännöt mahdollistavat etäosallistumisen jäsenkokouksiin. 
  • Jäsenten kokoukseen kutsumista on helpotettu lisäämällä sähköisiä yhteydenottomuotoja.
  • Säännöt huomioivat, että yhdistyksellä voi olla valtakunnallista toimintaa 
  • Säännöt antavat nimenkirjoitusoikeuden toiminnanjohtajalle joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa 
  • Valtakirjakäytäntöä muutetaan niin, että jatkossa jäsen voi käyttää vuosikokouksissa yhtä valtakirjaa kahden sijasta 
  • Johtosäännön muuttamiseen riittää jatkossa hallituksen päätös 
  • Jäsen voi saada etukäteen ilmoittamansa asian jäsenkokouksen päätettäväksi. Näin on toki ollut ennenkin, mutta haluamme kirjoittamalla tämän sääntöihin lisätä jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia.

Lue yhdistyksen sääntöehdotus kokonaisuudessaan:

1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan SETA – Sinuiksi ry. Nimestä käytetään lyhennettä Sinuiksi ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja pääasiallinen toiminta-alue Pirkanmaa. Yhdistys voi tehdä erikseen siihen kohdennetulla rahoituksella valtakunnallista toimintaa.

2. Yhdistyksen tarkoitus:

Yhdistyksen tarkoitus on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa eriarvoisuutta ja syrjintää.

3. Yhdistyksen toiminta:

Yhdistys voi harjoittaa tiedotus-, vaikuttamis-, neuvonta-, koulutus-, vertaistuki- ja virkistystoimintaa sekä tuottaa sosiaalipalvelua. Yhdistyksen tarjoama tuki voi olla sekä ammatillisesti tuotettua että vapaaehtoisten järjestämää.

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harkintansa mukaan järjestää keräyksiä, arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harkintansa mukaan lahjoittaa, osoittaa tai ohjata sille tulevat merkittävät omaisuuslahjoitukset tai testamentit edelleen Pirkanmaan Seta ry:n tukisäätiölle / Vagabondi-säätiölle.

4. Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsen ilmoittaa tahdostaan liittyä jäseneksi maksamalla kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun hallituksen ilmoittamalla tavalla. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä kannatusjäsenmaksu.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen jäsenkokouksessa valita hallituksen esityksestä henkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua ja jäsenyys on voimassa toistaiseksi, ellei jäsentä eroteta tai hän itse eroa jäsenyydestä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Oikeus jäsenrekisteritietoihin on yhdistyksen hallituksella ja hallituksen kokouksen valtuuttamalla henkilöllä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän merkittävästi vahingoittaa yhdistystä tai sen tarkoitusta.

5. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous helmi-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokoukseen voi osallistua reaaliaikaisesti etäyhteyden kautta, mikäli hallitus niin päättää. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksesta hallituksen on lähetettävä kirjallinen kutsu postitse, sähköpostitse tai muulla digitaalisella tavalla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhteystietoon vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja äänivalta varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun 14 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta sekä kunniajäsenillä.

Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Kokouksissa voidaan käyttää äänivaltaa myös valtakirjalla. Yksi henkilö voi käyttää oman äänensä lisäksi enintään yhtä valtakirjaa kokouksessa. Kokouksen päätöksellä voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää myös muille kokouksessa oleville henkilöille.

Kevätkokoukselle esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 3 hallituksen jäsentä, ja puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja 3 hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi. Syyskokous valitsee myös yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja varatilintarkastajan seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle.

Yhdistyksen jäsen voi saada haluamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, sekä ottaa tarpeen mukaan taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ja mahdolliset päätösehdotukset.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Kokouksen puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Kokouksessa puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus voi palkata toiminnanjohtajan sekä muita työntekijöitä harkintansa mukaan.

7. Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja tilikirjat on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilin- tai toiminnantarkastajille, joiden on annettava lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan, taloudenhoitajan tai hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa, kaksi yhdessä.

9. Omaisuus

Päätös kiinteistön tai huoneisto-osakkeiden luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta, myymisestä tai panttaamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen omistamia kiinteistöjä tai muuta huomattavaa omaisuutta ei voida pantata yritystoiminnan perustamista tai rahoittamista varten.

Nämä määräenemmistövaatimukset sekä vaatimus kahdessa kokouksessa päättämisestä eivät koske Pirkanmaan Seta ry:n tukisäätiölle / Vagabondi-säätiölle jatkolahjoitettavia tai osoitettavia lahjoituksia, joista yhdistys voi päättää yhdessä kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

10. Säännöt

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Näitä sääntöjä täydentävillä johtosäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja tehtävistä, sekä muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Johtosäännöt ovat voimassa toistaiseksi, ellei yhdistyksen kokouksessa sovita erikseen määräajasta. Päätöksen johtosääntöjen hyväksymisestä ja voimaantulosta tekee hallitus. Johtosääntöihin ei saa ottaa näiden sääntöjen tai Suomen lakien tai asetusten kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä.

11. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia edistävään tarkoitukseen Tampereella ja Pirkanmaalla purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa xxxxxx (Vaaditaan 2 kokouksen hyväksyntä)

Merkitty yhdistysrekisteriin xxxxx

Share Button