Kansallinen hankintailmoitus: Tarjous tuki- ja neuvontapalvelusta – vastauksia kysymyksiin

Pirkanmaan Seta ry (palvelun tilaaja/hankintayksikkö) etsii ammatinharjoittajaa tai yritystä (palveluntuottaja) tuottamaan valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua (SINUIKSI) seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu rahoitetaan RAY:n avustuksella.

Palvelutuottajalta edellytetään psykologin, sosiaalipsykologin, seksologin ja/tai psykoterapeutin koulutusta tai muuta vastaavaa pätevyyttä. Lisäeduksi katsotaan seksuaalineuvojan, -terapeutin, sosiaalityöntekijän koulutus tai muu laillistettu terapiapätevyys.
Avoin kilpailutus tehdään RAY:n ohjeistuksen mukaisesti HILMA:ssa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava julkisten hankintpjen ilmoittamista varten.

Tarkempi tarjouspyyntö ja ohjeet löytyvät Hilmasta.

Vastaukset määräajassa tulleisiin tarjousta koskeviin kysymyksiin:

1. Kysymys: Millaisia luentoja tai koulutuksia tarjouskilpailussa sisällytettävään hintakilpailuun sisällytetään?

VastausPääosa koulutuksista keskittyy seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä käsitteleviin aiheisiin. Koulutukset räätälöidään kohderyhmän mukaan esimerkiksi eri alojen ammattilaisille, vapaaehtoisille tai laajalle yleisölle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sensitiivinen kohtaaminen on yksi toistuvista teemoista samoin kuin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin huomioiva valtavirtaistaminen osana esimerkiksi eri tahojen järjestämiä (terveys- tai sosiaali)palveluja.

2. Kysymys: Lisätäänkö koulutuksen tai luennon valmistelua kohtuullinen aika pidettävän luennon lisäksi laskutukseen vai tuleeko koulutusta ja luennointia koskeva tuntihinta määritellä vain koulutuksen keston mukaisena? Esimerkki: 1 tunti koulutusta + 2 tuntia valmistelua = 3 tuntia koulutukseen sisältyvää laskutusta vai 1 tunti koulutusta = 1 tunti laskutusta?

Vastaus: Koulutuksien laskutusperusteena voidaan käyttää: 1 tunti koulutusta + 2 tuntia valmistelua = 3 tuntia koulutukseen sisältyvää laskutusta.

3. Kysymys: Millä tavoin mahdollisesti syntyvät potilasasiakirjat kirjataan? Toimiiko palveluntuottaja vai tilaaja rekisterinpitäjänä? Missä mahdollisesti syntyvät potilasasiakirjat arkistoidaan?

Vastaus: Sinuiksi-hankkeen kannalta keskeisiä dokumentteja ovat kuukausittain koostettavat yhteenvedot yhteydenotoista ja palvelun verkkosivulla kysyjän luvalla julkaistut vastaukset. Tarjouspyynnössä (liite 1, kohta: Palvelun vaikuttavuus) on kuvattu millaista anonyymiä seurantaraportointia palvelun käyttäjistä edellytetään. Lisäksi Sinuiksi-hankkeen verkkosivuilla on kuvattu mm. verkkovastauksia koskevat käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat tiedot

Muu, esimerkiksi yksilötapaamisissa, mahdollisesti syntyvä dokumentointi voidaan toteuttaa tarjouksentuottajan hyväksi kokemalla ja työn toteutuksen kannalta mielekkäällä tavalla paikan päällä. Pirkanmaan Seta hankkii tarvittaessa esimerkiksi lukollisen kaapin palveluntuottajan käyttöön, jotta dokumentit voi säilyttää Suomen lain edellyttämällä tavalla.

4. kysymys: Mahdolliset potilasvastaanotot/henkilökohtaiset asiakastapaamiset. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa. Velvoittaako tilaaja, että palveluntuottajalla on tilat, joissa järjestää henkilökohtaisia tapaamisia eri puolella Suomea? Jos Kyllä, niin millä etäisyydellä asiakkaasta tilat odotetaan osoitettavan? Jos ei, niin millä paikkakunnilla psykologin odotetaan järjestävän tarvittaessa henkilökohtaisia tapaamisia?

Vastaus: Palveluntuottajalla tulee olla tilat puhelin- ja verkkopalvelun toteuttamiseen. Pirkanmaan Seta ei velvoita, että palveluntuottajalla on tilat, joissa järjestää henkilökohtaisia tapaamisia eri puolella Suomea. Palveluntuottaja voi ottaa vastaan asiakkaita omalla toimipaikallaan. Valtakunnallisen kattavuuden turvaamiseksi yksilötapaamisia voidaan järjestää mm. skypen välityksellä.

5. kysymys: Voiko palveluntuottaja käyttää alihankintaa, jonka osuudesta vastaa kuin omastaan?

Vastaus: Tarjouksen voi jättää, mikäli palveluntuottaja käyttää omassa palvelutoiminnassaan esimerkiksi ammatinharjoittajia, jotka täyttävät tarjouksessa esitetyt vähimmäisvaatimukset ja jos palveluntarjoaja vastaa heistä kuin omistaan. Kilpailutuksen tuloksista ja kriteerien täyttymisestä riippuen mahdollinen sopimus tehdään kuitenkin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen palveluntarjoajan kanssa, ei kolmannen osapuolen kanssa. Osatarjouksia ei hyväksytä.

6. kysymys: Tarjouslomakkeessa (Liite 1) hankinnan kohde ja Sopimuspohjassa (Liite 3) mainitaan sopimuksen rikkomisesta, korvausvastuusta ja irtisanomisesta.

a.    Odotetaanko palveluntuottajan korvaavan esim. psykologin äkillinen sairastuminen toisella psykologilla palvelun viivästymisen estämiseksi vaikka tarjouksessa ei ole toimitustakuuta sellaisenaan?

Vastaus: Ei odoteta korvaavan. 

b. Onko sopimusta oikeus irtisanoa molemmin puolin 2 kk irtisanomisaikaa noudattaen ilman sopimusrikkoa?

Vastaus: Kyllä. Sopimus on oikeus irtisanoa molemmin puolin 2 kk irtisanomisaikaa noudattaen ilman sopimusrikkoa.

Share Button