Kaikki kirjoittajan Mikko Väisänen artikkelit

Ehdotus Vagabondi-tukisäätiön perustamisesta

Pirkanmaan SETA ry:n kevätkokouksen 30.3. asialistalla on mm. tukisäätiön perustaminen. Yhdistyksen syyskokous 12.12. myönsi valtuutuksen yhdistyksen hallitukselle Pirkanmaan Seta – Vagabondi -tukisäätiön perustamiselle, kunhan myös toinen vuosikokous vahvistaa päätöksen.

Tukisäätiön on tarkoitus tukea Pirkanmaan SETA ry:n yleishyödyllistä toimintaa Tampereella ja lähialueilla. Tärkeää on turvata omaisuus, pääoma ja sen säilyminen hyödyttämässä yhdistyksen paikallista toimintaa. Omistus säätiössä on vakaampaa ja turvallisempaa kuin yhdistyksessä, jossa voi jollain aikavälillä tulla toimijoille mieleen realisoida omaisuus toimintaan, ei pelkästään omaisuuden tuotto. Säätiössä tällaista mahdollisuutta ei ole. Lisäksi yhdistys hoitaa elintärkeää valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua. Vaikka toiminta on hyvin vakuutettua, on otettava huomioon mahdollisuus, että yhdistystä kohtaan voitaisiin nostaa kanteita, jotka liittyvät toimintaan ja joissa vaaditaan korvauksia. Kokonaisuuden kannalta tukisäätiö olisi kannatettava tapa omaisuuden turvalliseen ja tuottavaan hoitamiseen.

Lue ehdotus tukisäätiön säännöiksi kokonaisuudessaan:

PIRKANMAAN SETA-VAGABONDI TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 

Luonnos 27112020 

 1. SÄÄTIÖN NIMI  

Säätiön nimi on Pirkanmaan Seta-Vagabondi tukisäätiö.  

2. SÄÄTIÖN KOTIPAIKKA 

Säätiön kotipaikka on Tampere. 

3. SÄÄTIÖN TARKOITUS  

Säätiön tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista Tampereella ja sen lähialueella. Säätiön tarkoituksena on turvata homoyhteisön ja muiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukeminen.  

Säätiön tarkoitus toteutetaan siten, että enintään 60 %:a säätiön tilikauden tuotosta käytetään vuosittain Pirkanmaan Seta ry:n (y-tunnus 0508167-1) yleishyödylliseen toimintaan.  

4. SÄÄTIÖN OMAISUUS JA SEN HOITAMINEN 

Säätiön peruspääoma muodostuu Pirkanmaan Seta ry:n lahjoittamista asunto-osakkeista ja sekä rahasta. Peruspääoman määrä on xx euroa. 

Käyttöpääoman muodostavat peruspääoma tuotto sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, joista ei ole toisin määrätty. 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla, ei kuitenkaan liiketoimintaa harjoittamalla. 

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.  Sijoituksia tehtäessä on pyrittävä turvaamaan pääoman säilyminen ja tuotto.  

Säätiön omistamia kiinteistöjä ja asunto-osakkeita taikka säätiön toiminnan kannalta muuta vastaavaa omaisuutta voidaan luovuttaa tai pantata säätiön tarkoituksen mukaisesti, mikäli vähintään neljä viidesosaa hallituksen kokouksen osanottajista sitä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidetyissä kokouksissa kannattaa. 

HALLITUS 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  

Yhden hallituksen jäsenistä nimeää Pirkanmaan Seta ry:n syyskokous säätiön hallitusta kuultuaan. Toimiva hallitus valitsee muut hallituksen jäsenet. Mikäli Pirkanmaan Seta ry:n syyskokous ei kuitenkaan ole ennen jäsenten toimikauden alkamista suorittanut hallituksen jäsenen valintaa, valitsee puuttuvan jäsenen säätiön hallitus.  

Säätiön ensimmäisen hallituksen nimeää kuitenkin säätiön perustaja. Ensimmäiseen hallituksen jäsenistä kahden erikseen perustamiskirjassa nimetyn hallituksen jäsenen toimikausi on edellä mainitusta poiketen kolme vuotta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi päättyy aina seuraavassa vuosikokouksessa. Hallitus voi asettaa keskuudestaan tarvittavia valiokuntia sekä johtonsa ja valvontansa alaisena toimivia muita asiantuntijaelimiä, jotka valmistelevat ja hoitavat hallituksen niille määräämiä tehtäviä. 

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. 

5. HALLITUKSEN KOKOUS 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat, vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa.  

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan todisteellisesti kullekin hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.  

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta edellä sääntöjen kohdan 4. mukaisia määräenemmistöä vaativia päätöksiä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan, valinta ratkaistaan kuitenkin arvalla.  

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja.   

6. NIMENKIRJOITUS 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi erikseen valtuuttaa nimetyn henkilön allekirjoittamaan säätiön nimen.  

7. HALLITUKSEN VUOSIKOKOUS 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikokouksessa päätetään talousarviosta kuluvalle vuodelle, määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkion määrä, valitaan säätiön erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet hallituksen jäsenet ja kaksi tilintarkastajaa, ellei tilintarkastajaksi valita kauppakamarin hyväksymää tilintarkastusyhteisöä. 

Tilintarkastajista toisen ja tämän varamiehen tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIO 

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sekä tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannusten korvaukset.  

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Silloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on esitettävä tilintarkastajalle, joiden tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä. 

10. ILMOITUKSET SÄÄTIÖREKISTERIIN 

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on heinäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.  

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä viidesosaa hallituksen kokouksen osanottajista sitä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin sääntöjen muuttamista käsitellään jälkimmäisessä kokouksessa, on hallituksen varattava Pirkanmaan Seta ry:lle mahdollisuus tulla kuulluksi sääntömuutoksesta. Sääntömuutokselle on lisäksi saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. S

12. SÄÄTIÖN LAKKAUTTAMINEN 

Säätiö voidaan lakkauttaa, mikäli vähintään neljä viidesosaa hallituksen kokouksen osanottajista sitä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin säätiön lakkauttamista koskevaa asiaa käsitellään jälkimmäisessä kokouksessa, on hallituksen varattava Pirkanmaan Seta ry:lle mahdollisuus tulla kuulluksi lakkauttamisesta.  

Jos säätiön lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen mukaisesti luovuttamalla varat Pirkanmaan Seta ry:lle tai mikäli Pirkanmaan Seta ry:n seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteutumista edistävä toiminta on lakannut, muulle hallituksen päättämälle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteutumista edistävälle, Pirkanmaalla toimivalle taholle säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoittamiseen.  

(xx) Ulkopuolisen kiinteistöasiantuntijan arvioinnin perusteella osakehuoneistojen nettoarvo, arviointi suoritetaan viikolla 50) 

PIRKANMAAN SETA-VAGABONDI TUKISÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA

 1. Perustettava säätiö

Pirkanmaan Seta ry on päättänyt perustaa säätiön, jonka nimi on Pirkanmaan Seta-Vagabondi tukisäätiö. Säätiön kotipaikka on Tampere.

Säätiön tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden, tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteutumiseen tähtäävää toimintaa Tampereella ja sen lähialu- eilla.

2.      Peruspääoma

Pirkanmaan Seta ry luovuttaa säätiön peruspääomaksi 10 000 euroa rahaa sekä alla luetellut asunto-osakkeet säätiön ottaessa samalla vastatakseen asunto-osakkeisiin kohdistuvista alla yksilöidyistä lainaosuuksista:

 • osakkeet nro 66-78 as.oy Kuninkaanportissa (toimistohuoneisto),
  • osakkeet nro 132-179 as.oy Koulunpäädyssä (asunto)
  • osakkeet nro 4050-4266 as.oy Koulukatu 12:ssa (asunto)
  • 10 000 euroa käyttöpääomaa
  • Säätiö ottaa vastattavakseen osakehuoneistoihin liittyvän lainan nro FI68 4503 0080 3497 35, 31.3.2020 120 000,04 euroa
  • Lisäksi Pirkanmaan SETA ry siirtää yllä mainittujen huoneistojen vuokrasopimukset ja siten vuokratulon säätiölle

Yhteensä säätiölle luovutettavan peruspääoman määrä on 330.999,96 euroa.

3.      Hallituksen jäsenet

Säätiön hallituksen jäseniksi valitaan:

 • xx,
  • xx,
  • xx,
  • xx,
  • xx,

4.      Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajaksi valitaan xx päävastuullisena tilintarkastajanaan xx.

5.      Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2021.

6.      Säännöt

Säätiölle on hyväksytty tämän perustamiskirjan liitteenä 1. olevat säännöt.

Säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio ensimmäiselle tilikaudelle hyväksyttiin perusta- mistilaisuudessa.

7.      Allekirjoitukset

Tämä perustamiskirja on laadittu kahtena alkuperäisenä kappaleena, yhtenä perustajalle ja yhtenä rekisteriviranomaiselle.

Paikka ja aika

allekirjoitukset

Asetu ehdolle Pirkanmaan Setan hallitukseen

Lauantaina 12.12. klo 13 järjestettävässä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitukseen kolme jäsentä kaksivuotiskaudelle.

Kokous pidetään Tampereella Werstaalla. Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että ehdokkaita on tarjolla hallituspaikoille yli valittavan määrän.

Sinun ei tarvitse olla Pirkanmaan Setan jäsen voidaksesi olla ehdolla, mutta syyskokouksessa äänestämiseen jäsenyys edellytetään.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

• edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia
• johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
• kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
• valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
• toimia työnantajana ja tukea työntekijöitä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä
• valvoa ja ohjata hallituksen nimeämien työryhmien, työvalio- ja toimikuntien työskentelyä
• nimetä jäsenet keskuudestaan yhdistyksen johtoryhmään
• ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
• ottaa ja vapauttaa yhdistyksen vastuuhenkilöt ja valvoa heidän työskentelyään
• vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
• asettaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta avukseen työryhmiä, jotka hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena käsittelevät ja hoitavat niille määrättyjä asioita

Tehtäviä ja vastuualueita jaetaan hallituksen jäsenten kesken. Noin kerran kuussa pidettävät hallituksen kokoukset kestävät yleensä 1-2 tuntia. Hallituksen kokousten välillä asioista keskustellaan muun muassa sähköpostitse.

Voit asettua ehdolle syyskokouksessa.

Kysy lisätietoja toiminnanjohtajalta: mikko.vaisanen[AT]pirkanmaanseta.fi. Varauduthan esittäytymään jäsenistölle ja kertomaan miksi juuri sinut kannattaisi valita hallitukseen.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Vaaliterveisin,

Pirkanmaan Setan hallitus

Syyskokous la 12.12.

Kannattaa laittaa jo ylös kalenteriin, että Pirkanmaan Setan syyskokous pidetään lauantaina 12.12. klo 13 alkaen Työväen museo Werstaalla.

Yhdistyksen Jäsenille lähetetään erillinen kutsu. Julkaisemme esityslistan myöhemmin.

Vinokino Tampereella 6.-7.11.

Vinokino on Suomen ainoa elokuvafestivaali, jolla näytetään ainoastaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarinoita kertovia elokuvia. Vinokinon järjestää Turun seudun Seta ry (TuSeta).

Tampereella esitetään kolme näytöstä (liput 7 eur/näytös) Elokuvakeskus Niagarassa, Kehräsaari B-talo
33200 Tampere.

Pe 6.11. klo 19 Changing the Game: Dokumentti kolmen huipputasolla urheilevan transnuoren kamppailusta kilpakentillä

Pe 6.11. klo 21 The Sympathy Card: Sympaattinen komedia rakkaudesta ja elämän arvaamattomuudesta.

La 7.11. klo 19.30: Tu Me Manques: Tositapahtumiin pohjautuva elokuva isästä, joka matkustaa Boliviasta New Yorkiin saadakseen vastauksia kuolleen poikansa miesystävältä.

Opiskelija: Haluaisitko sinä toimia 8.-luokkalaisten sateenkaarikouluttajana?

Sepäse-pajan toteutuksessa hyödynnetään osallistavaa sanastovisailua koulutuksen apuna. Malli on luotu viiden vuoden aikana.

Pirkanmaan Seta ry on viiden vuoden ajan ollut mukana tuottamassa 4 työpajan Sepäse-sarjaa (SEksuaaliihdeSEikkailu) yhdessä mm. Tampereen kaupungin nuorisoneuvolan ja nuorisopalvelujen kanssa.
Lue pajoista täältä.

Pirkanmaan Setan vastuulla on toteuttaa seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja yhdenvertaisuutta osallistavasti esittelevä paja.

Etsimme nyt uusia kouluttajia vetämään syksyn ja kevään pajoja.
Sovellut tehtävään erinomaisesti, jos sinulla on jo hyvät perustiedot seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, sinulla on aiempaa kokemusta nuorten kanssa työskentelystä, olet ulospäinsuuntautunut ja sinulla on aikaa päivisin esimerkiksi opiskelujen rinnalla kouluttaa Tampereen yläkouluilla.

Jos tunnistat itsesi tästä kuvauksesta, niin ilmoittaudu mukaan.
Pirkanmaan Seta tarjoaa perehdytyksen tehtävään lokakuun aikana sekä valmiin koulutusmateriaalin. Koulut huolehtivat aikatauluista.
Seuraava pajarupeama on 2.-20.11.2020. Päivässä on kahdeksan 45 minuutin pituista pajaa. Kouluttajat saavat varata etukäteen montako pajaa voivat vetää (yleensä 2-4 kpl/päivä). Sinun ei tarvitse olla käytettävissä kaikkina marraskuun päivinä. Pirkanmaan Seta pystyy korvaamaan tehdyt pajat tuntityönä verokorttia vastaan.

Työ on antoisaa ja palkitsevaa, joskin toistotyönä tehtynä myös raskasta. Pajat tavoittavat kaikki 8.-luokkalaiset eli 2000 oppilasta vuodessa. Sepäse-malli on ainutlaatuinen Suomessa.

Pajat toteutuvat korona-varolla. Jos koulut siirtyvät etäopetukseen, voimme valmistautua kevään vastaavaan rupeamaan.