Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2015

ryhmänvetäjät_2014

Päivitetty 8.12.2014

Pirkanmaan Setan toimintasuunnitelma 2015 – luonnos/ei syyskokouksen hyväksymä

Yhdistyksen yleistavoitteet ja toiminta

Johdanto
Pirkanmaan Setan toiminta-alue kattaa Pirkanmaan 22 kuntaa. Yhdistyksen päätoimipaikka on Tampereella. Aluejaostojen perustaminen on mahdollista vapaaehtoistoimijoiden aloitteista. Yhdistyksen uutisointi ja muu näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja yleensä verkossa tukee alueellista toimintaa.
Olemme yksi suurimmista ja vanhimmista valtakunnallisen SETA ry:n alueellisista jäsenjärjestöistä. Toimintamme tavoite on edistää paikallisesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta sekä vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin ja yleiseen asenne- ja mielipideilmastoon rakentavassa hengessä. Tavoitteiden saavuttamisessa auttavat mm. yhdistyksemme ammattilaisten ja vapaaehtoisten järjestämä sosiaali-, tiedotus- ja koulutustarjonta, vuotuiset ihmisoikeustempaukset sekä vertais- ja muu ryhmätoiminta. Pirkanmaan Seta kuuluu Tampereen rasisminvastaiseen verkostoon (Rasmus).
Järjestämme toimintaa kaikenikäisille, mm. nuorille suunnattuja Halloween-bileitä sekä legendaarisia Leimareita®, joista saaduilla varoilla osin kustannamme ihmisoikeustyötämme.
Tarjoamme lisäksi ammattilaisvoimin toteutettua valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua verkossa ja puhelimessa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta koskevissa kysymyksissä. Tätä työtä varten RAY on myöntänyt kolmivuotisen hankeavustuksen 2014–2016.

Päätavoite ja -teema vuodelle 2015: Tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken: yhdessä olemme enemmän – leimaudu yhdenvertaiseksi. Pyritään vakiinnuttamaan tuki- ja neuvontapalvelun tulevaisuus RAY:n projektirahoituksella.

Vaikuttamistyö ja tukitoiminta
Pirkanmaan Seta ottaa kantaa ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista tilannetta koskeviin kysymyksiin, tekee kannanottoja, on yhteydessä kuntapäättäjiin, verkostoituu ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Yhdistys tekee eduskuntavaaliehdokkaille kyselyn sitoutumisesta yhdenvertaisuuden edistämiseen. Pyrkimyksenä on tuoda sateenkaareva elämä ihmistä lähelle ja tehdä moninaisuus helposti lähestyttäväksi ja arkiseksi asiaksi. Lisäksi halutaan korostaa myönteisesti sateenkaarikulttuurin erityispiirteitä ja tukea yhteisöllisen, sosiaalisen pääoman karttumista.

Yhdistyksen toimi- ja muut tilat
Yhdistys on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi (Sisäasianministeriön YES-hanke).
Yhdistys toimii omistamassaan toimistohuoneistossa Tampereen keskustassa osoitteessa Kuninkaankatu 15 A T1. Toimitilat käsittävät toimistohuoneen, jossa hoidetaan mm. tuki- ja neuvontapalvelua, ja kokoontumistilana toimivan viihtyisän oleskelutilan, jossa mm. vertaisryhmät ja hallitus kokoontuvat ja jossa on myös yhdistyksen käsikirjasto. Huoneistossa on pukeutumisnurkkaus, jossa voi laittautua mm. vertaistapaamisia varten.
Oleskelutilan yhteydessä on keittiö. Toimitilat ovat savuttomia ja muutenkin päihteettömiä tiloja, joissa ei saa yöpyä. Oleskelutilalla on jo nyt hyvä käyttöaste mm. vertaisryhmien kokoontumisten myötä.

Pyrkimys muuttaa uusiin tiloihin
Yhdistys etsii aktiivisesti uusia toimitiloja, sillä vertais- ja hanketoiminta edellyttäisi suurempia toimitiloja. Myös esteettömyyteen pyritään kiinnittämään huomiota.
Taloyhtiöön, jossa yhdistyksellä on toimitilat, on tulossa mittavia julkisivuremontteja. Yhdistys on varautunut tuleviin remontteihin perustamalla remonttirahaston, johon on tähän mennessä kerätty 15 700 euroa. Kuitenkin aiempiin arvioihin verrattuna kustannukset huoneistomme osalle ovat nousseet noin 10 000 euroa, n. 25 000 euroon.
Toimistohuoneistoomme ei saa esteetöntä kulkua. Lisäksi vastikeperuste osakkeellamme on huono suhteessa moniin muihin taloyhtiöihin. Tilat eivät ole ideaaleja ryhmä- ja hallintotoiminnan yhdistämiseen. Yhdistyksellä on pitkäaikaisena tavoitteena muuttaa toimistomme luokitus asuinhuoneistoksi, jolloin siitä saataisiin myyntitilanteessa korkeampi hinta, mikä olisi hyödyksi uutta toiminnallisempaa, käyttötaloudellisesti edullisempaa ja esteettömämpää toimistoa haettaessa. Taloyhtiön yhtiökokous hyväksyi kokouksessaan toimistohuoneistomme muutoksen asuinhuoneistoksi. Yhtiöjärjestykset hyväksyvän maistraatin mukaan muutos ei kuitenkaan tule voimaan ilman kaikkien osakkaiden allekirjoitusta. Yhdistyksen hallitus ja talousvaliokunta ajavat ja edesauttavat luokitusmuutoksen virallistamista aktiivisesti.
Vuonna 2011 yhdistys on hankkinut kevätkokouksen päätöksen mukaisesti lainaamansa pääoman palautuessa yhdistykselle vuokra-asunnon Tampereelta. Laina-ajan umpeutuessa asunnon vuokrauksella halutaan tulevaisuudessa varmistaa yhdistyksen taloudellinen jatkuvuus pitkällä tähtäimellä. Vuokra-asunnon kulut (vastike ja lainanhoito) kustannetaan Orasson lainanlyhennyksillä ja koroilla sekä asunnon vuokratuloilla, vaikutusta yhdistyksen muuhun rahoitukseen ei siis ole. Kuten kaikissa talouskysymyksissä, myös vuokran osalta, hallituksella ja hallituksen talousvaliokunnalla on seurantavastuu.

1. Työntekijä ja ammatinharjoittajapalvelut

1.1. Yhdistystoiminnasta vastaavat
Yhdistyksessä toimii hankevastaavana kokopäiväinen toiminnanjohtaja ja osa-aikainen järjestösihteeri/talousvastaava, joka toimii ammatinharjoittajana. Heidän työajastaan suurin osa on kohdennettu Sinuiksi-hankkeen toteutukseen. Hankkeen rinnalla he vastaavat yhdistyksen perustoiminnasta kuten vertaisryhmistä, koulutuksista, vuotuistapahtumista ja yleensä yhdistyksen toiminnan koordinoinnista ja tiedottamisesta sekä auttavat hallitusta yhdistyksen yleisessä hallinnoinnissa.

1.2. Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu: www.sinuiksi.fi
Pirkanmaan Seta tarjoaa valtakunnallista maksutonta puhelin- ja nettineuvontaa. Hankkeella on kolmivuotinen Ray:n rahoitus. Palvelu on avoin kenelle tahansa, jota seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen moninaisuus tai ilmaisu pohdituttaa joko omakohtaisesti tai esim. perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta.
Sosiaalipsykologilta/psykoterapeutilta/seksuaalineuvojalta voi kysyä mistä tahansa mieltä askarruttavasta oman tai läheisen seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä kuten sosiaalisista paineista, vertaisuudesta, seurustelun aloittamisesta, kaapista ulostulosta, aseksuaalisuudesta, parisuhde-, perhe- ja työelämästä, ikääntymisestä, vihapuheesta, kiusaamisesta tai muista syrjintäkokemuksista. Kysymyksiin vastaavat aiheisiin perehtyneet ammattilaiset.
Palvelu tuotetaan puhelinpalveluna, verkkopalveluna ja sähköpostitse. Osa työstä toteutetaan ns. etsivänä työnä mm. sosiaalisen median kautta nettivastaus-/tukipalveluna. Lisäksi pidetään alustuksia ammattilaisille ja suurelle yleisölle ko. aihepiiristä sekä toteutetaan mittavia kyselyjä palvelun tarpeista sekä terveydenhuollon taidosta kohdata vähemmistöjä. Hankkeella on oma tarkennettu projektisuunnitelma.

Keskeisenä palvelumuotona on myös jatko-ohjaus tuki- ja yhteistyökumppaneille. Hankkeen ohjausryhmä seuraa uuden palvelumuodon tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta.

Hanke tukee vertaisryhmiä mm. Seinäjoella ja Hämeenlinnassa sekä Oulun Hyvän mielen talon Minuksi-ryhmää. Ryhmätarvetta muualla kartoitetaan.

Toiminnanjohtaja vastaa hankkeen hallinnoinnista, tiedottamisesta, tietoiskuista, verkostosta ja koulutuksien toteuttamisesta.

2. Henkilö- ja kannatusjäsenyys sekä jäsenkampanja
Jäsenet muodostavat yhdistyksen. Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä on, että jäsenet, aktiivit ja tempauksiin osallistuvat vapaaehtoiset kokevat toiminnan merkitykselliseksi ja osallistavaksi. Toiminta on yhteisöllistä ja kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jatkuvuutta.

Vuoden 2015 tavoitteisiin kuuluu jäsenmäärän nostaminen.
Yhdistyksellä oli vuonna 2014 kannatusjäsenenään Tampereen Vihreät. Uusien kannatusjäsenten määrää pyritään nostamaan.
Jäsenkampanja jatkuu: Jäseneksi liittymistä helpottaa mahdollisuus liittyä jäseneksi suoraan verkossa. Kampanjointi näkyy Leimareissa, tempauksissa ja nettisivuilla. Jäsenyyttä harkitseville kerrotaan yhdistyksen palveluista ja toiminnasta sekä jäseneduista. Yhden hallituksen jäsenen vastuualueena on jäsenrekisterin ylläpito.
Yhdistys on ottanut käyttöön jäsenrekisteriohjelman lisätäkseen jäsenrekisterin ylläpidon toimivuutta.

3. Sateenkaarevaa vertaisryhmätoimintaa koko elämänkaarelle 2015
Vertaisryhmätoiminta on yhdistystoiminnan keskiössä. Kaikki yhdistyksen ryhmät pyrkivät toimimaan matalan kynnyksen periaatteella, asenteelliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vertaisryhmät tarjoavat mahdollisuuden tavata ja jakaa kokemuksia muiden vertaisten kanssa. Ryhmissä kanssaihmisille luodaan turvallinen tila keskustella, olla yhdessä ja nauttia hyvästä seurasta.

3.1. Vertaisryhmätoiminta ja vapaaehtoiset

Vertaistukiryhmiä ovat:
• Luovan ilmaisun ryhmä
• Bi/pan+-ryhmä
• Englanninkielinen kansainvälinen sateenkaariryhmä (More than Rainbow)
• Hengellinen ryhmä
• Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa
• Peliryhmä yhdessä Sekavan kanssa (kokoontuu satunnaisesti)
• Pirkanmaan Mummolaakso
• Ryhmä koirallisille sateenkaari-ihmisille
• Miesten ryhmä
• Nuortenryhmä
• Perjantain pulinatori
• Transkahvila
• Kaappilaulajat-kuoro
• Mielenterveysryhmä ”Ei kaikki muumit laaksossa” yhteistyössä Taimi ry:n kanssa
• Tampereen sateenkaariperheet: mm. alkutaival ja koululaisryhmä

Myös muita uusia vertaisryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, mikäli niille löydetään kiinnostusta ja vetäjät.
Ryhmästä riippuen kokoontumiset ovat viikon, 2 viikon tai kuukauden välein pääasiassa arki-iltaisin tai viikonloppuna iltapäivisin. Ryhmien tarkemmat kuvaukset löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.
Yhdistys tarjoaa ryhmille työntekijöiden tuen, kokoontumistilat, viestintäkanavat ja vuosittain haettavaa toiminta-avustusta esimerkiksi tempausten tai muiden erityistoimintojen tukemiseksi.

3.2. Nuorten toiminta
Yhdistyksen nuorisotoiminta on ensisijaisesti suunnattu 16–23-vuotiaille ja se muodostuu nuorten vertaisryhmästä sekä kerran vuodessa järjestettävistä päihteettömistä Alt-bileistä. Ryhmä toimii aktiivisesti. Ikärajoja harkitaan uudistettavaksi, sillä rajaus voi olla liian tiukka. Valtakunnallisella SETA ry:llä on nuorisotyönkoordinaattori, joka suunnittelee ja tukee nuorille suunnattua toimintaa yhdessä eri paikallisjärjestöjen nuorten kanssa. Tampereen kaupunki tukee nuorten toimintaa taloudellisesti. Kaupungin kanssa tehdään muutoinkin yhteistyötä.
Halloween-bileet on nuorten omaehtoista toimintaa; nuoret osallistuvat tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen yhdessä toiminnanjohtajan ja vapaaehtoisten kanssa. Harkitaan mahdollisuutta järjestää viikonloppuleiri kesällä.

3.3. Vertaisryhmänvetäjät
Ryhmien toiminnasta huolehtivat tehtävään perehdytetyt, vapaaehtoiset ryhmänvetäjät, joille tarjotaan mm. koulutusta ja tukea. Mielellään kussakin ryhmässä olisi 2 vetäjää, jos mahdollista. Ryhmänvetäjät ja ryhmän jäsenet suunnittelevat ja järjestävät toimintaa yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Vapaaehtoistoimijoille tarjotaan ohjausta ja vertaistukea sekä sijaisjärjestelyjä oman jaksamisen turvaamiseksi. Ryhmänvetäjien toivotaan osallistuvan aktiivisesti yhdistyksen päättäviin elimiin kevät- ja syyskokouksiin ja raportoivan toiminnastaan, avustustarpeistaan ja toiveistaan. Vetäjille järjestetään yhteistapaamisia.

4. Leimarit®- ja Talvikin tanssit -biletoimintaa kaikille täysi-ikäisille
Leimarit® ovat muodostuneet legendaksi Pirkanmaan sateenkaariväelle valtaväestöä unohtamatta. Tapahtuma kerää kävijöitä ympäri Suomea. Ks. myös tapahtumat ja varainhankinta.
Lisäksi Pirkanmaan mummolaakso järjestää Talvikin tanssit aikuisille naisille. Ks. tapahtumat.

5. Koulutus- ja tietoiskupalvelut
Yksi tehokkaimmista keinoista edistää yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja moninaisuuden tuntemusta on yhdistyksen järjestämä koulutustoiminta. Toiminnanjohtaja koordinoi koulutustoimintaa. Merkittävä osa koulutuksista järjestetään osana Sinuiksi-hanketta. Tällöin toiminnan tulee olla myös valtakunnallisesti kattavaa.

Koulutuspalveluiden tarkoituksena on tarjota tietoa seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmentämisen näkökulmiin. Tarkoituksena on tukea viranomaisten, kuntien, oppilaitosten ja pirkanmaalaisten yleensä valmiuksia tulla luontevasti tietoisiksi, huomioida ja kohdata sateenkaari-ihmisiä yhdenvertaisesti. Päämääränä on parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa osoittamalla moninaisuus sosiaalisena rikkautena ja mahdollisuutena uusiin voimavaroihin.
Koulutuspalvelut muodostuvat toiminnanjohtajan ja vapaaehtoiskouluttajien pitämistä koulutuksista, tietoiskuista ja luennoista. Kouluttajat saavat palveluiden kehittämiseen tukea valtakunnalliselta kattojärjestöltä, jolla on koulutussuunnittelija. Myös yhteistyötä muiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa tiivistetään. Uudet vapaaehtoiset osallistuvat koulutuksiin, joissa he saavat perustiedot ja -taidot tehtävästä suoriutumiseen. Erityistarvetta on päiväsaikaan vapaina oleville kouluttajille, jotka voivat helposti jalkautua mm. oppilaitoksiin.

Kouluttajilla on oma postituslista. Tavoitteena on pystyä vastaamaan kaikkiin koulutuspyyntöihin ja aktiivisesti tarjota perehdytyksiä eri kohderyhmille. Aiempina vuosina yhdistys on pystynyt toteuttamaan kaikki tilatut koulutukset.
On hyvä huomata, että monet yhteistapahtumat ovat osa koulutus- ja valistustoimintaa, mm. Elävä kirjasto -toiminta tai osallistuminen Sosiaalifoorumin toritempauksiin.

5.1. Tiedollista tukea opiskelijoille ja tutkijoille
Yhdistys ja etenkin Sinuiksi-hanke tukee opinnäytetöiden tekoa opiskelijoiden yhteydenottojen perusteella. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ohjausta, perehdytystä ja aineistoja, jotka syntyvät muun toiminnan ohessa.

6. Muut ihmisoikeustapahtumat, bileet ja tempaukset
Yhdistys pyrkii järjestämään toiminta-alueellaan tempauksia ja tapahtumia niin jäsenille, sateenkaari-ihmisille, mutta myös rajauksia tekemättä kaikille osana yhdistyksen yhteiskunnallista vaikutustehtävää. Järjestöjen ja ryhmien välisen yhteistyön merkitys korostuu tapahtumien suunnittelussa.

Vuonna 2015 luvassa:
• Valtakunnallisen tuki- ja neuvontapalvelun päivystykset viikoittain
• Leimarit® kahdeksan kertaa vuodessa
• Sateenkaarimessuja
• Yhdistys on mukana mahdollisuuksien mukaan mm. Elävässä kirjastossa, Sosiaalifoorumissa ja Rasisminvastaisessa verkostossa.
• Järjestään tapaamisia ryhmänvetäjille, aktiiveille ja kouluttajille
• Chill house – Tampereen kaupungin nuorten tapahtuma
• Mummolaakso järjestää Aikuisten naisten Talvikin tanssit Laternassa
• Kevätkokous maaliskuussa
Homo- ja transfobianvastainen päivä 17.05.2015: Yhdessä Malkus ry:n kanssa kynttiläkulkue
6.6.2015 Pirkanmaan Pride – LEIMAUTUMISPÄIVÄT: yhdessä olemme enemmän – leimaudu yhdenvertaiseksi.
• Tampere Human right-elokuvafestivaali mm. SPR:n kanssa
• Nuorten halloween-bileet YAD:n kanssa
• Osallistuminen itsemurhan tehneiden/syrjinnän uhrien muistopäivään
• Syyskokous marras-joulukuussa ja yhdistyksen kauden lopettajaiset (pikkujoulut)

7. Yhdistyksen hallinto: hallitus
Sääntömääräiset ja tarvittaessa ylimääräiset jäsenkokoukset käyttävät ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä ja ohjaavat päätöksillään yhdistyksen toimintaa. Helmi-maaliskuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on päättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Marras-joulukuussa pidettävä syyskokous päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä, valitsee yhdistyksen hallitukselle vuorovuosin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kolme hallituksen jäsentä sekä valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti sekä myös suunnittelee, kehittää ja järjestää yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia yhdessä jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallitus pitää kokouksia on kerran kuussa ja valmistelee asioita sähköpostitse ja suljetussa fb-ryhmässä viikoittain. Hallitus laatii alkuvuodesta selkeän keskinäisen tehtävänjaon asioiden käsittelyn sekä toimeenpanon edistämiseksi perustaa tarpeen mukaan työryhmiä (mm. viestintäryhmä, Leimari®-työryhmä), joihin yritetään saada mukaan aktiivisia vapaaehtoisia myös hallituksen ulkopuolelta.

7.1. Hallituksen tehtävät ja vastuut:
• edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta toiminta-alueellaan
• johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
• kutsua koolle yhdistysten kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
• vastata ja valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
• toimia esimiehenä työntekijälle ja ammatinharjoittajana
• ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
• ottaa ja vapauttaa yhdistyksen vastuuhenkilöt ja valvoa heidän työskentelyään
• vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
• asettaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta avukseen työryhmiä, jotka hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena käsittelevät ja hoitavat niille määrättyjä asioita

Hallituksessa työskentely vaatii yhteistyö-, ja keskittymiskykyä, vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista koko toimikauden ajaksi. Hallituksen tavoitettavuuteen kiinnitetään huomiota.
Yhdistyksellä on myös sääntöjensä mukainen talousvaliokunta, jonka jäsenet valitaan viisivuotiskaudeksi antamaan jatkuvuutta ja tukea yhdistyksen talouden hallinnointiin yli hallituskausien.
Yhdistys on valtakunnallisen SETA ry:n jäsenjärjestö. Pirkanmaan Seta pyrkii toiminnallaan edistämään valtakunnallisesti ja kansainvälisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista ja osallistuu aktiivisesti jäsenjärjestötapaamisiin ja yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Hallituksella on toimivat suhteet keskustoimiston työntekijöihin. Pirkanmaan Setan hallituksen edustajat osallistuvat mm. valtuustoon, edustajakokoukseen, puheenjohtajatapaamiseen.

8. Viestintä ja tietopalvelut
Toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri vastaavat yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminnanjohtaja myös tekee yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa kahdesti vuodessa ilmestyvän Sesam-jäsenlehden. Jäsenlehti toimii yhdistyksen käyntikorttina ulkopuolelle, sillä verkossa julkaistuna Sesam on osa ulkoista viestintää. Suurin osa jäsenistä tavoitetaan myös sähköpostitse.

8.1. Sisäinen viestintä
Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivat rinnakkain; myös jäsenet seuraavat ulkoista viestintää. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen, kannatusjäsenilleen ja vapaaehtoisilleen toiminnastaan ja tulevista tapahtumistaan. Sisäisen tiedotuksen avulla ylläpidetään jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta, pysyvyyttä sekä jatkuvaa kiinnostusta yhdistyksen toimintaan.
Sisäisen viestinnän välineitä ovat mm. postituslistat kuten hallitus-, vertaisryhmänvetäjälista, kouluttaja-, Leimarien® lipunmyyjä- ja jäsenpostituslista. Jäseniä toivotaan ilmoittavan yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, jotta tiedotusta voidaan tehostaa edelleen.
Hallituksella ja vertaisryhmillä on omia, suljettuja fb-ryhmiä tiedon kulun helpottamiseksi.

8.2. Ulkoinen viestintä
Toiminnanjohtaja koordinoi tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kautta yhdistyksen tiedotusta ajankohtaista asioista. Ulkoista viestintää toteutetaan muun muassa julkaisemalla mediatiedotteita, esitteitä, kirjoittamalla artikkeleita ja mielipidekirjoituksia lehtiin, antamalla medialle haastatteluja ja päivittämällä nettisivuja aktiivisesti. Median on helppo löytää viestintäryhmäläisten yhteystiedot yhdistyksen verkkosivuilta. Yhteistyötä tehdään mm. Ranneliikkeen ja Qruiserin kanssa.

8.3. Yhdistyksen käsikirjasto – tietoarkisto
Osana koulutusta ja viestintää tukevaa toimintaa toimii yhdistyksen käsikirjasto. Kirjaston aineisto pyritään pitämään ajan tasalla ja monipuolisena ottamalla vastaan lahjoituksia, hankkimalla uusia teoksia sekä listattuna yhdistyksen nettisivuille, jotta tietoa etsivät saisivat oikeaa ja ajankohtaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kuten tutkimuksia. Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja aineistoa voi lainata maksutta. Yhdistys tuottaa lisäksi tarvittaessa ja resurssiensa puitteissa myös omaa materiaalia kuten tempaustallenteita, yhteenvetoja, kyselyitä ja aineistoja mm. opiskelijoiden ja tutkijoiden käyttöön. Yhdistyksen verkkosivuilla ja jäsenlehti Sesamissa tiedotetaan uusista julkaisuista. Osa yhdistyksen historiallisesta aineistossa on lahjoitettu työväenmuseo Werstaalle.

9. Yhteistyö ja verkostoituminen

Pirkanmaan Seta ry:n yhteistyötahoja ovat mm.:
• Kannatusjäsenet
• Valtakunnallinen Seta ja sen jäsenyhdistykset
• Transtukipiste (neuvontayhteistyö)
• Amnesty Internationalin Suomen osasto
• AA Rainbow group in Tampere
• DTM
• Hiv-tukikeskus (ehkäisyneuvonta ja materiaalijako)
• International Students in Tampere (ISOT)
• Kataja ry
• Malkus ry
• Mielenterveysseura Taimi ry
• Pirkanmaan kunnat
• Positiiviset ry
• Sateenkaariyhteisöt ry (Ranneliike)
• Sateenkaarilasten vanhempien yhdistys (Föräldrar till hbt-barn)
• Sisäasiainministeriön Yes-hanke: syrjinnänvastainen alue
• Sekava (Tampereen seudun sateenkaarevat opiskelijat)
• SPR
• Sexpo
• Soste
• Syrjinnänvastainen neuvonta Tampereella, SYNE
• Pakolaisapu
• Pakolaisneuvonta
• Pro-tukipiste
• Rikosuhripäivystys
• RASMUS – rasisminvastainen verkosto
• Ravintola Mixei
• Tamperelaisseurakunnat (sateenkaarimessut)
• Tampereen kaupunki
• Tukinet (mielenterveysseura)
• Tyttöjen talo
• Tampereen Kynnys ry
• Työväen museokeskus Werstas
• Uskontojen Uhrien tuki ry
• Urheiluyhdistys HOT, Tampereen ryhmä
• Youth agaist Drugs – YAD
• VATTU – Sukupuolentutkimuksen opiskelijat
Yhdistys ylläpitää yhteyttä myös muiden paikallisten yhdistystoimijoiden (mm. Osviitta, A-kilta yms.) kanssa muun muassa kehittämällä yhteistoimintoja, kuten vertaisryhmiä.

10. Varainhankinta ja avustukset
RAY-hankerahoitus 2014–2016 Tuki- ja neuvontapalvelusta on yksi merkittävin yhdistyksen toimintamuoto myös taloudellisesti tarkasteltuna.
Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja suurin osa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Silti varoja tarvitaan toiminnan ylläpitämiseen. Yhdistyksen tärkein oma varainhankintamuoto, jolla ihmisoikeustyötä ja tempauksia rahoitetaan, on YO-talolla järjestämät Leimaantumisbileet eli Leimarit®. Bileille on omaleimaisuutensa ja pitkän toimintahistoriansa myötä haettu tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallitukselta. Leimareiden yhteyteen kehitetään mm. Ravintola Mixein kanssa yhteistoimintaa.
Muun varainhankinnan muodostavat koulutustuotot, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut sekä lahjoitukset. kts. myös jäsenkampanja.
Vuokra-asunnon kulut (vastike ja lainanhoito) kustannetaan Orasson lainanlyhennyksillä ja koroilla sekä asunnon vuokratuloilla, vaikutusta yhdistyksen muuhun rahoitukseen ei siis ole.
Omarahoituksen lisäksi keskeisimpiä yhdistystoiminnan rahoitusmuoto on kattojärjestömme Seta ry:n kautta kanavoitu Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) myöntämä avustus, jolla katetaan osa työntekijä- ja ammatinharjoittajakuluista. Yhdistyksen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen haetaan toiminta-avustuksia myös Tampereen kaupungilta. Toiminta-avustuksia haetaan myös muilta tahoilta.

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta